Skip to main content
Lucky Dragon Palace Restaurant


4人套餐, 提供7折優惠予已接種疫苗的顧客

本優惠適用於已接種疫苗之顧客。

所有優惠不可兌換現金或換成其他貨品或折扣,並且不設退換。

除特別列明外,優惠不可與商戶之任何其他推廣優惠、折扣╱特價產品、公價產品、禮券╱現金券、積分計劃、商戶內部優惠同時使用。

Kwun Tong
Shop B201, Choi Wan Commercial Complex, 45 Clear Water Bay Road, Choi Hung
Hotline: 27577311